Alternativ skolehverdag

Den norske skolemodellen passer langt i fra alle. Aldri før har frafallet i skolen vært større og antallet atferdsrettede diagnoser og spesialbehov øker stadig. For at læring skal finne sted er det en del faktorer som bør ligge til grunn. Mestring og trivsel er vesentlig for at elevene skal oppleve skoledagen som meningsfull. Dessverre opplever ikke alle elever i den norske skolen dette i dag og motivasjonen slites. Her kommer alternativ skolehverdag eller alternativ opplæringsarenaer inn.

Det praktisk mest relevante rettslige grunnlaget for bruk av alternative opplæringsarenaer for en enkeltelev, i hele eller deler av opplæringen, er spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1. Elever som ikke har eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen har rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-1 første ledd. Spesialundervisningen skal gi eleven et forsvarlig utbytte av den samlede opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-1 annet ledd. Dersom det fremgår av enkeltvedtaket at bruk av en alternativ opplæringsarena er nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig utbytte av opplæringen, åpner regelverket for dette under gitte vilkår.

Har du et barn som du lurer på om kan ha behov for en alternativ skolehverdag? Ta gjerne kontakt så kan vi finne veien videre sammen. Pris på forespørsel.